PETZZSHOP İNTERNET SİTESİ ÜYELİK AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçimiz/Üyemiz,

Petzzshop Mamam Evcil Hayvan Ürünleri A.Ş. (“Petzzshop”) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

a)      Veri Sorumlusu

Petzzshop olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla işlemekteyiz.

b)     Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

·         Kimlik

·         İletişim

·         İşlem güvenliği

·         Finans

Kategorilerindeki kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar kapsamında, belirtilen hukuki sebeplere istinaden işlenmektedir.

Amaç Hukuki Sebep
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesiFaaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesiFinans ve muhasebe işlerinin yürütülmesiYetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi KVKK m.5 (2) (a)        : a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesiİş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimiLojistik faaliyetlerin yürütülmesiMal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesiMüşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesiSözleşme süreçlerinin yürütülmesi KVKK m.5 (2) (c)        : c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesiFaaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesiFinans ve muhasebe işlerinin yürütülmesiYetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi KVKK m.5 (2) (ç)        : ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

c)      Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasındaki amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:

·         İnternet sitemiz üzerinde üyelik formunun ve/veya sipariş formunun doldurulması ile

·         Şirket ile aranızda var olan iş ilişkisinin yürütülmesi kapsamında fiziki ve elektronik ortamda bizimle temas kurduğunuz kanallar ile

d)     İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca açık rızanız aranmaksızın aktarılacaktır:

·         Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz kargo şirketi ile paylaşılacaktır.

·         Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve takibi amacıyla mali müşavirimiz ile paylaşılacaktır.

·         İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

·         Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Petzzshop Mama Evcil Hayvan Ürünleri A.Ş. Online Shop veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Petzzshop Mama Evcil Hayvan Ürünleri A.Ş. Online Shop ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

e)      Yurt Dışına Aktarım  

İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları ve yazılımları (“BT Sistemleri”) (Microsoft Office365 e-posta yazılımları ile çevrimiçi toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımları) kullanılacaktır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır.  Şirketimiz ile bahsi geçen kanallar üzerinden iletişim kurmayı tercih etmeniz halinde kimlik ve iletişim bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla kullanılan, anılan uzaktan bağlantı ve çevrim içi iletişim Sistemleri’nin alt yapısı ve veri tabanlarının yurt dışında bulunması nedeniyle, yurt dışına aktarılmış olacaktır.  

f)       KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

·         “[Adres belirtiniz.]” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,

·         [email protected] şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,

·         kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

·         güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvurunuzda; a) Ad, soyad ve başvurunuz yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

.

g)      Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Güncellenme Tarihi: 23/08/2021